Život je jako žebřík do kurníku: Krátkej a posranej

Listopad 2011

Alkomoudra (11)

30. listopadu 2011 v 0:38 Chlast
alkohol

Lilith

28. listopadu 2011 v 8:34 | Internet |  Mýty a mytologie
Lilith (hebrejsky לילית) neboli Černá Luna byla služka sumerské bohyně nebes Inanny. Prvně se o ní zmiňuje sumerská a mezopotámská mytologie v 5. tisíciletí př. n. l.,ovšem ani Sumerové se na přesném zrodu a životu Lilith nemohou shodnout.
Další zmínky o Lilith jsou znatelné i v dalších náboženstvích. "Stvořena z prachu země, stejně jako Adam. Není řeč o Evě, ale o té druhé. Divoká a nezávislá žena, která se odmítla podrobit vůli muže, stejně tak jako vůli boží!"
Podle mezopotámským mýtů i některých židovských gnostiků, kabalistů mystiků, astrologů a spiritstů byla Lilith první žena. Tak jako Adam byla stvořena ze země. Z jejího spojení s Adamem vzešel Asmodeus.a nesčetně dalších démonů,kteří sužují lidstvo. Vypráví se však, že spolu Adam a Lilith nedokázali žít v míru, neboť Lilith odmítla při souloži zaujmout polohu, při níž byla nucena ležet pod Adamem. Na jeho naléháni mu odpověděla: "Proč bych měla ležet pod tebou? I já jsem byla stvořena ze země a jsem ti rovna!"
A tak se jí chtěl Adam zmocnit násilím. Po nedlouhé době Lilith pochopila že s ní Adam nebude nikdy jednat jako s rovnocennou bytostí a v zoufalství vyslovila nevyslovitelné jméno boží, vznesla se a zmizela.Adam prosil Boha aby mu ji pomohl najít a přivést zpět. Bůh tedy poslal tři anděly (archanděl Michael, archanděl Gabriel a archanděl Natael.aby ji našli a přivedli. Našli ji v blízkosti Rudého moře, kde se stala nevěstou démonů a předali boží varování, že pokud se nevrátí tak denně zemře sto jejích démonických dětí.
Ona se však vzepřela a rozhodla se, že se nevrátí a v důsledku toho se z ní stal zlý démon.Tento mýtus byl z Bible vyřazen.
Legenda také říká že to Lilith byla oním hadem, který podal Evě jablko. Proto se v mnoha artefaktech můžeme shledat se zobrazením Lilith jako napůl ženy a napůl hada. Aby se Lilith pomstila za smrt svých dětí, zabíjela novorozeňata a rodičky. "Přísahám při božím jménu živoucím a jsoucím, že když zahlédnu vaše jména nebo znamení, nechám to dítě být." Odtud je zvyk psát jména andělů do medailonků malých dětí.
Podle pověstí se začala mstít tím, že vraždila novorozence, či sváděla ve snech muže a posléze je připravovala o rozum, nebo zabila. U novorozenců se tomuto jevu říká "syndrom kočičího dechu". Dříve se věřilo, že u chlapců je rizikových prvních osm dnů života a u dívek prvních dvanáct. Dnes ovšem víme, že je tato doba o něco delší - asi sedm týdnů. Tento syndrom vede ke smrti dítěte bez zjevné příčiny. Po narození dítěte zřejmě ještě nefungují správně všechny důležité orgány a dítě umírá. Děje se tak většinou v noci, kdy dítě neruší žádné vnější podněty. Jeho dech i tep se zpomalí, jeho tělíčko začne pomalu chladnout až nakonec zemře, snad jako by ztratilo vůli žít.
Ve starém Sumeru byla Lilith považována za "levou ruku" nejvyšší bohyně, spojené s plodností a sexualitou, Inanny. Pomáhala jí přilákat muže do jejího chrámu aby ji uctívali. V důsledku této role se Lilith též říkalo svůdkyně mužů a děvka. Proto se v mnoha artefaktech můžeme shledat se zobrazením Lilith jako napůl ženy a napůl hada.
Lilith se v židovské démonológii označuje jako zlý duch, sukuba (succubus). Lilith není součástí Judaismu, ale tento příběh se vyskytuje v legendách Židů i některých jiných národů.

V domech kde pobývala rodička s novorozeným dítětem se na dveře věšely amulety s nápisem "Adame, Evo, pryč s Lilith!" Tato slova měla působit jako exorcismus proti Lilith a odradit ji od tohoto domu.
Další o koho se Lilith zajímá jsou muži. Zjevuje se jim ve snu jako krásná, přitažlivá a smyslná žena, které nejsou schopni odolat. Ona je potěší, oni jí dají svou uvolněnou sexuální energii. Díky zájmu o kabalu v renesanci se obnovil zájem i o Lilith. V evropské literatuře nosila překrásné šaty, kterými sváděla muže. Známé jsou i pověsti, jak Lilith v šatech královny ze Sáby svedla ubožáka z bornsu. O kabalistovi Josefovi de la Rejna se povídá, že se jí dobrovolně zaprodal.
Problém Lilith je velice spletitý. V sumérské mytologii byla dcerou bohyně Mehitabel a její obraz se s věky mění. Jak se společnost více a více přikláněla k patrialchánímu obrazu, začaly postupně převládat v jejím profilu démonické prvky. U semitských národů z Mezopotámie byla Lilith nejprve podobna Lil, sumérské bohyni ničivých větrů a bouří. Poté však převládla židovsko-semitská morálka a Lilith splynula spíše s Lamaštu, čarodějnicí či ženským démonem, která byla podle pověstí vražedkyní dětí. Zde nabyla podobu okřídlené noční příšery, nebezpečného upíra a matky zlých duchů.
Podle kabbalistické knihy "Sefer Rasiel" byla Lilith vyjící ženský démon známý i jako Mejaleleth. Lilith chodí po světě s 480 zlými duchy a padlými anděly a bojuje s jejími sokyněmi, démonkou Machlath a její dcerou Agrath. Jiné legendy vyprávějí o jiné démonce jménem Namach. Lilith i Namach podle legendy souložili s Adamem a "seslaly na svět zkázu". Zohar označuje Namach jako matku démonů, zatímco Lilith za jejich vládkyni.
Lilith je považována za nezávislého ducha, který vybojoval vítěznou emancipační bitvu." Lilith neposlechla. Lilith se poté provdala za Samaela (levá ruka Lucifera) a stala se tak paní temnoty.


SOVA 23.11.-21.12.

23. listopadu 2011 v 0:43 Horoskopy
Lidi narozené mezi 23. listopadem a 21. prosincem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu "Sovy". Tyto zrozence ovlivňuje ohnivý živel (síla, aktivita, tvoření, vůle, činy), vládne jim pak vítr západní (cítění, vnímání, empatie). Sova je symbolem osvícenectví a vědění. Stejně tomu bylo i ve světě starých indiánů. Byl to posel životní modrosti, hluboké pravdy, vyslanec Stvořitele.
Jedinci, kteří přišli na svět v totemu Sovy charakterizuje neutuchající touha po vyšších ideálech. Snaží se je hledat, sami se jimi řídí a horlivě je předávají a šíří mezi jinými. Něco jim našeptává, že jsou věci mezi nebem a zemí. Snaží se nacházet odpovědi na nejrůznější otázky a je úplně jedno jakým způsobem ke studiu přistupují a z jakého úhlu pohledu se na věc dívají. Důležité je, že to dělají v ušlechtilém zájmu, pro dobro své i ostatních. No, možná vám tahle charakteristika přijde trošku nadnesená. Spíš je zde popsán jakýsi prototyp Sovy-ideála. Tak by tomu mělo být. Pravda, nikdo není dokonalý, ani Sovy ne. I když si to o sobě často myslí.
Právě z toho důvodu bývají ostatními někdy považovány za namyšlené, občas se chovají povýšenecky. A jsou-li navíc o svých ideálech a pravdách neotřesitelně přesvědčeny, bývá s nimi nejednou těžká řeč. Otevřít nové obzory a možnosti pohledu jim pak dokáže jen autorita, kterou sami uznávají. To však platí jen v případech, kdy se jedná o ty nejzásadnější otázky. Jinak jsou naopak velice otevřeni jakékoliv debatě a diskusi. Rádi vedou rozpravy na nejrůznější témata. To se odráží i v běžném životě. Raději každý problém proberou se všemi zúčastněnými stranami a snaží se nalézt optimální řešení, které by uspokojilo všechny. To je přístup, který by si měly osvojit všechny Sovy. Naslouchat a akceptovat názory nejen uznaných odborníků, zajímavá iniciativa může vzejít i od těch, od kterých bychom to nečekali. Jednají férově.
Mají smysl pro čest, jednají otevřeně. Na svět se snaží dívat optimisticky, se životem si rozumí - možná je to díky snaze řešit problémy okamžitě a efektivně. Pokud je vyřeší v zárodku, už se s nimi nemusí zatěžovat později. Vynikají svou neustálou aktivitou. Drží je "při životě". Mají spoustu koníčků a zálib a k práci přistupují s plným nasazením. Pokud by se jim někdo snažil svázat křídla, buď uletí, nebo se "v kleci" trápí nudou a zahálkou, nakonec uchřadnou. Tak by se k nim měl chovat i partner.
Dopřát jim svobodu s vědomím, že se Sova potřebuje proletět, ale vždy a ráda se vrátí tam, kde je jí dobře. Díky pracovitosti a houževnatost se o rodinu dokáže dobře postarat, své "hnízdo" ráda zvelebuje. Zaskřípat to může v momentě, kdy se Sova snaží mluvit do všeho, všechno ví nejlépe. Důležitý je konsensus a vzájemná dohoda.Vyhláška

2. listopadu 2011 v 1:11 Satira/kritika